fbpx

Σύμφωνα με την Π.Δ 339/1996 εντολή οδηγίας Ε.Ε

Για την ενημέρωσή σας, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Όρους και τις άλλες πληροφορίες συμμετοχής πριν από την εγγραφή σας σε κάποια από τις Εκδρομές μας.

Οργάνωση-Εκτέλεση : Μητρώο τουριστικής επιχείρησης 09.33.Ε.61.00.00134.0.1

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Το γραφείο μας ενεργεί ως μεσάζων, ανάμεσα στους εκδρομείς και στους μεταφορείς, τα ξενοδοχεία καθώς και σε οποιονδήποτε άλλο προσφέρει τις υπηρεσίες του για την ομαλή εκτέλεση κάθε ταξιδιωτικού προγράμματος. Για τον λόγο αυτόν ,το γραφείο δεν έχει καμία ευθύνη για περιπτώσεις παραλείψεων και οργανωτικών αδυναμιών που προέρχονται από τους τρίτους που μεσολαβούν για τη διεκπεραίωση του προγράμματος.

Όμως το γραφείο μας με ένα επιτελείο υπεύθυνων και ειδικευμένων ατόμων καταβάλει κάθε προσπάθεια με τον μεσολαβητικό του ρόλο, για την οργάνωση και συνεπέστερη διεκπεραίωση κάθε εκδρομής, ώστε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πελατών του. Είμαστε όμως υποχρεωμένοι να επισημάνουμε στον ταξιδιώτη μερικά σημεία που μπορεί να προκύψουν πριν ή μετά την έναρξη κάποιου προγράμματος, τα οποία δημιουργούν ανωμαλίες και οι οποίες δεν οφείλονται στην ελλιπή οργάνωση της εκδρομής.

Έτσι το γραφείο μας δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις, αλλαγές ή ακυρώσεις δρομολογίων, απώλεια κλοπή ή φθορά αποσκευών, ή προσωπικών αντικειμένων, διαβατηρίων ταξιδιωτικών εγγράφων ή χρημάτων, για δυσμενείς οργανικές επιπτώσεις λόγω κλιματολογικών συνθηκών, υψομέτρου, επιδημιών τροφικών δηλητηριάσεων, καθώς και για άλλες απρόβλεπτες δυσχέρειες που οφείλονται σε καιρικές συνθήκες, τοπικές απεργίες, διαδηλώσεις, πραξικοπήματα, πολέμους, αεροπειρατείες, πυρκαγιές σεισμούς, πλημμύρες και άλλες έκτακτες καταστάσεις που συνιστούν ανωτέρα βία.

Εξυπακούεται όμως ότι το γραφείο μας με ευσυνειδησία και υπευθυνότητα εξαντλεί κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες δυσκολίες προς όφελος των εκδρομέων. Επίσης δε φέρει ευθύνη για τυχόν μεταγενέστερες της εκδόσεως του προγράμματος αυξήσεις αεροπορικών, ατμοπλοϊκών ναύλων, ή εδαφικών υπηρεσιών, οι οποίες σε αυτήν την περίπτωση βαρύνουν τον εκδρομέα.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Η ευθύνη και οι υποχρεώσεις των Αεροπορικών Εταιρειών ορίζονται από τη συνθήκη της Βαρσοβίας. Το πρόγραμμα εκδίδεται με την αποκλειστική ευθύνη του Ταξιδιωτικού Γραφείου και όχι για λογαριασμό της αεροπορικής εταιρείας. Κατά συνέπεια, δε δεσμεύει την αεροπορική εταιρεία της οποίας οι υπηρεσίες χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση του προγράμματος. Το εισιτήριο της εταιρείας, όταν εκδοθεί θα αποτελεί το μόνο συμβόλαιο μεταξύ εταιρείας και πελάτη.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η τήρηση του προγράμματος είναι υποχρεωτική για όλους τους εκδρομείς, ως προς τις ώρες αναχώρησης και ξενάγησης. Εφόσον πριν την αναχώρηση της εκδρομής απρόβλεπτες δυσχέρειες καταστήσουν επιβεβλημένη κάποια διαφοροποίηση του προγράμματος της εκδρομής, αλλαγή του προβλεπόμενου δρομολογίου, επιμήκυνση ή περιορισμό της διάρκειας της εκδρομής, ή και όταν η αλλαγή είναι απολύτως σημαντική και αλλοιώνει το χαρακτήρα του ταξιδιού, ο συμμετέχων δικαιούται να ακυρώσει την εγγραφή του με επιστροφή στο ακέραιο του ποσού που έχει καταβάλλει μέχρι εκείνη τη στιγμή, χωρίς καμία άλλη απαίτηση από την πλευρά του.

Σε περίπτωση που αυξάνεται η τιμή λόγω συναλλαγματικής διαφοράς ή αύξησης του ναύλου μέχρι ποσοστού 10% στην τιμή πώλησης, δε δικαιολογείται η ακύρωση της συμμετοχής χωρίς να κρατηθούν τα ακυρωτικά. Επίσης το γραφείο έχει δικαίωμα να ακυρώσει οποιαδήποτε εκδρομή για λόγους ασφαλείας, σκοπιμότητας ή μη συμπληρώσεως του απαραίτητου αριθμού συμμετοχών, χωρίς υποχρέωση αποζημίωσης μεγαλύτερης από την επιστροφή των χρημάτων που έχει εισπράξει. Τυχόν αλλαγή της ώρας πτήσεως από την αεροπορική εταιρεία από το πρωί σε μεσημέρι ή απόγευμα και αντίστροφα, καθώς επίσης και τυχόν αλλαγή της ώρας επιβίβασης στο λεωφορείο οδικής εκδρομής δε θεωρείται αλλαγή προγράμματος.

Κατά τη διάρκεια της εκδρομής ο αρχηγός διατηρεί το δικαίωμα της τροποποίησης του προγράμματος της εκδρομής ή προς το σκοπό της καλύτερης εξυπηρέτησης των εκδρομέων, για λόγους τεχνικούς, εκτάκτων γεγονότων ή και ακόμη ανωτέρας βίας (καιρικές συνθήκες, κήρυξη ή απειλή πολέμου, επαναστάσεις, πολιτικές αναταραχές, απεργίες, εξτρεμιστικές ενέργειες, τεχνικά κωλύματα εναέριας κυκλοφορίας, κλείσιμο αεροδρομίων και οδικών οδών, ακυρώσεις δρομολογίων ), όλα τα έκτακτα έξοδα για τη χρησιμοποίηση άλλου πιο δαπανηρού μέσου επιβαρύνουν τους εκδρομείς εφόσον είναι φανερό ότι ήταν αδύνατη η πρόβλεψη τους.

Οποιαδήποτε αιτία (κακοκαιρία, απεργίες κλπ.) καταστήσει αναγκαία την παράταση του ταξιδιού πέραν των καθορισμένων στο Πρόγραμμα ημερών, οι εκδρομείς υποχρεούνται στην πληρωμή των εξόδων διαμονής των επιπλέον ημερών.

Φιλοδωρήματα, επισκέψεις μουσείων, λοιπών θεαμάτων καθώς και εισιτηρίων τουριστικών πλοίων βαρύνουν τον εκδρομέα, εκτός και αν αναφέρονται στο πρόγραμμα πλην βέβαια των φιλοδωρημάτων. Στις ολοήμερες μας εκδρομές τα γεύματα βαρύνουν τους εκδρομείς.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

 

Οι εγγραφές αρχίζουν με την κυκλοφορία του προγράμματος και για να είναι έγκυρη η κράτηση πρέπει να συνοδεύεται από προκαταβολή ίση με το 1/5 της τιμής συμμετοχής για κάθε θέση. Η εξόφληση του υπολοίπου γίνεται προκαταβολικά, όχι αργότερα από 10 ημέρες πριν την έναρξη του ταξιδιού. Τηλεφωνικές κρατήσεις δεν υποχρεώνουν το γραφείο να δεσμεύει θέσεις.

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ

 

Ακύρωση θέσης σε εκδρομή είναι δυνατόν να γίνει από μέρους των εκδρομέων. Αλλά το γραφείο μας είναι υποχρεωμένο να σεβαστεί τις υποχρεώσεις του απέναντι στους συνεργάτες του για τη διοργάνωση των εκδρομών (ξενοδοχείο, γραφείο ταξιδιών, αεροπορικές εταιρείες ), τους οποίους οφείλει να αποζημίωση σε περίπτωση ακυρώσεων βάση των συμφωνιών που έγιναν. Ακύρωση της εκδρομής 29-15 ημέρες πριν την αναχώρηση της, παρακράτηση 20% της αξίας του ταξιδιού. Από 14-1 ημέρες πριν, παρακράτηση όλου του ποσού.

Επίσης, το Γραφείο μας έχει όλο το δικαίωμα να ματαιώσει την εκδρομή, τη στιγμή που θα υπάρξουν ειδικοί λόγοι που την επιβάλλουν. Στις παραπάνω περιπτώσεις δε γίνεται αποδεκτή καμία απαίτηση χρημάτων, εκτός από την επιστροφή αυτών που κατέλαβε ο εκδρομέας.

Το Γραφείο έχει επίσης το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές στο πρόγραμμα κατά το μέτρο που κρίνει σκόπιμο προκειμένου να ξεπεράσει τεχνικά προβλήματα ή απρόβλεπτες δυσκολίες. Οι αλλαγές αυτές είναι δυνατόν να γίνουν τόσο πριν όσο και μετά την έναρξη του ταξιδιού. Αν οι αλλαγές γίνουν πριν αρχίσει το ταξίδι και είναι τόσο σημαντικές ώστε να αλλοιώνεται ο χαρακτήρας του, οι συμμετέχοντες δικαιούνται να ακυρώσουν την κράτηση τους και να πάρουν πίσω τα χρήματα που πλήρωσαν χωρίς καμία άλλη αξίωση.

Αν όμως οι αλλαγές κριθούν απαραίτητες κατά την εξέλιξη του ταξιδιού, οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να τις δεχτούν και επιβαρύνονται με ενδεχόμενες πρόσθετες δαπάνες για την αντιμετώπιση της καταστάσεως που έχει διαμορφωθεί όπως η έκτακτη χρήση ξενοδοχείων, η εξασφάλιση εναλλακτικών μέσων μεταφοράς κλπ.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

 

Η αναφερόμενη ένδειξη κατηγορίας των χρησιμοποιουμένων Ξενοδοχείων, δείχνει την κατάταξη των Ξενοδοχείων από τον επίσημο Τουριστικό Οργανισμό της χώρας στην οποία ανήκουν. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει ένα ενιαίο διεθνώς παραδεκτό κριτήριο για την κατάταξη των Ξενοδοχείων, είναι λογικό να διαφέρουν κατά χώρα μεταξύ τους τα Ξενοδοχεία, έστω και αν έχουν καταταγεί στην ίδια κατηγορία.

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ

 

Το ομαδικό ταξίδι προ-υποθέτει από τη φύση του τη δημιουργία ομαδικού πνεύματος, καλής διάθεσης μεταξύ των εκδρομέων και συνεργασία προς το πρόγραμμα και τις υποδείξεις του αρχηγού. Η αλληλοκατανόηση των εκδρομέων και η ευχάριστη διάθεση τους στη διάρκεια της εκδρομής απεικονίζει τον υψηλό βαθμό ποιότητας και πολιτισμού των Ελλήνων εκδρομέων και εξασφαλίζει την ευχάριστη εξέλιξη της κάθε εκδρομής.

Αντιμετωπίστε με σοβαρότητα και σεβασμό τις διάφορες παραδοσιακές και σύγχρονες αντιλήψεις των λαών που θα επισκεφτείτε. Σκεφτείτε ότι και εσείς έχετε την ίδια απαίτηση για τον δικό σας τόπο. Απευθύνεστε πάντοτε και μόνο στον αρχηγό της εκδρομής για κάθε ζήτημα που σας απασχολεί. Δείξτε συνέπεια στο πρόγραμμα της εκδρομής και νιώσετε ότι είστε μέλος μιας μεγάλης συντροφιάς με τα ίδια δικαιώματα.

Μιλάτε παντού με ήρεμο τόνο, ώστε να μην προκαλείτε δυσμενή σχόλια σε βάρος των συμπατριωτών μας στην ξένη χώρα. Είναι πολύ πιο ωφέλιμο για το πνεύμα και την ψυχή να προσπαθείτε να μάθετε, μην κάνετε τον «παντογνώστη» γιατί έτσι θα γίνετε βαρετός και γκρινιάρης. Θεωρείστε δικαιολογημένη την αδυναμία των ξένων να καταλάβουν τη γλώσσα και το πνεύμα μας. Συμβαίνει το ίδιο και με μας. Απολαύστε κάθε στιγμή του Ταξιδιού σας και κάθε σας άποψη είναι σεβαστή για μας.

ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

 

Το γραφείο μας έχει συνάψει ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής επαγγελματικής ευθύνης που καλύπτει τυχόν αξιώσεις πελατών οι οποίες προέρχονται από την μη εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση της εκδρομής καθώς επίσης καλύπτει σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης και την υποχρέωση επιστροφής των καταβληθέντων καθώς και τον επαναπατρισμό των εκδρομέων.

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

 

Γίνονται βάσει ισχυόντων ειδικών ναύλων και ισοτιμιών 45 ημερών πριν από τις προγραμματισμένες αναχωρήσεις. Όμως κάθε δραστική αλλαγή στους παράγοντες κόστους (αύξηση ναύλων, ή τιμής ξένων συναλλαγμάτων, αδυναμία συγκεντρώσεως του απαιτούμενου ελάχιστου αριθμού συμμετοχής και επομένως η μετάταξη σε ακριβότερο κόστος υπηρεσιών και ναύλου), θα επιφέρει ανάλογη αύξηση στα έξοδα συμμετοχής, η οποία θα ανακοινωθεί από το Γραφείο μας στους εκδρομείς.

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ

 

Οι εκδρομείς που μένουν εκτός έδρας μας, μπορούν να εγγραφούν σε προγράμματα εκδρομής με αποστολή εμβάσματος μέσω τράπεζας και με ταυτόχρονη ενημέρωση του Γραφείου μας, σχετικά με το ποσό και την εκδρομή που αφορά(αποστολή fax).

ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

 

ΑΣΧΕΤΑ με το είδος του ταξιδιού (αεροπορικό, θαλάσσιο ή με πούλμαν) κάθε εκδρομέας δικαιούται μεταφορά μιας βαλίτσας κανονικού μεγέθους και μιας μικρής χειραποσκευής (ενός μικρού σακβουαγιάζ).

ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε εκδρομή του παρόντος προγράμματος,
σημαίνει ταυτόχρονα και χωρίς επιφύλαξη την αποδοχή των προαναφερόμενων όρων συμμετοχής και γενικών πληροφοριών.

Θα θέλατε να συνεργαστούμε?

Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας,
θα χαρούμε να σας κατατοπίσουμε περαιτέρω